CAKE na seminarium w Jadwisinie

CAKE na seminarium w Jadwisinie

W dniach 19-20 maja 2022 r. zespół CAKE uczestniczył w konferencji „Inkluzywna transformacja energetyczna i ochrona klimatu w miastach i gminach”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy i przedstawiciele ponad 60 miast i gmin mieli okazję zarówno przedstawić, jak i wymienić się doświadczeniami w zakresie planowania rozwoju miast i gmin w kontekście wyzwań transformacji energetycznej. Przedstawiciele CAKE mieli okazję zaprezentować publikację stanowiącą jeden z głównych wyników prac projektu LIFE Climate CAKE PL – “Polska net – zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla Samorządów.

 

Podczas pierwszego dnia seminarium spotkani otworzył Pan Artur Borkowski – burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Pan Leszek Drogosz – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, a następnie Pani Anna Jaskuła – dyrektor biura Stowarzyszenia PNEC “Energie Cités” i rozpoczęła pierwszą część seminarium na temat zrównoważonego zarządzania miastem w kontekście nowych wyzwań energetycznych i społecznych.

 

W pierwszej części spotkania Pan Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawił prezentację pt. “Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w kontekście nowych wyzwań energetycznych, geopolitycznych i społecznych”, gdzie omówił najważniejsze wyzwania dotyczące transformacji energetycznej i dążeniem do neutralności klimatycznej w Polsce, a także związane z m.in. obecną sytuacją na świece i ograniczeniem dostępności paliw na rynkach międzynarodowych, czy  wysokich cen paliw kopalnych. Podczas swojego wystąpienia przedstawił również założenia do aktualizacji dokumentu “Polityka energetyczna Państwa 2040” (PEP 2040), gdzie poza dotychczasowymi filarami I. Sprawiedliwa transformacja, II. Zeroemisyjny system energetyczny, III. Dobra jakość powietrza, nowym IV filarem ma być “Suwerenność energetyczna”. 

Pani Anna Czyżewska z Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawiła prezentację pt. “Finansowanie zadań z zakresu adaptacji do zmian klimatu przez NFOŚiGW”, gdzie zaprezentowała możliwości finansowania działań z różnych programów tj. program priorytetowy “Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, czy program priorytetowy  “Klimatyczne uzdrowiska”, jak również możliwości finansowania działań z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2021) gdzie w ramach Działania 2.1:”Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne i monitoring środowiska”, jest realizowanych szereg inwestycji związanych z gospodarką wodną.

 

Pani Iwona Korohoda – Kierownik projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przedstawiła prezentację pt. “Porozumienie Burmistrzów i wsparcie instytucji europejskich dla samorządów – liderów transformacji energetycznej w Polsce”, podczas której omówiła inicjatywę Porozumienie Burmistrzów dla klimatu i energii oraz wsparcie instytucji europejskich dla samorządów –  w tym zakresie. Pani Patrycja Płonka, Kierownik projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – przedstawiła prezentację pt.” Zintegrowane planowanie miejskie jako narzędzie redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta (projekt MULTIPLY)”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   W debacie na temat planowani przyszłości i rozwoju miast i gmin w zakresie transformacji energetycznej uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządów, miast i gmin, jak również z ramienia NFOŚiGW oraz Polskiej Zielonej Sieci. W wynikach rozmów podkreślono, że przed samorządami stoi wiele wyzwań energetycznych, a transformacja do niskoemisyjnej mimo udzielanego wsparcia stanowi ogromne obciążenie ze względu na konieczność ponoszenia wysokich nakładów wkładu własnego (nawet przy dofinansowaniu z programów NFOŚiGW), niepewności związanej z nowymi rozwiązaniami prawnymi i konkurencją na rynku pracy.

 

W prezentacjach działań podejmowanych przez samorządy Pan Tomasz Skoczylas, dyrektor Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab z miasta Rzeszowa pokazał,  w jaki sposób można nawiązać pozytywną współpracę i zaangażować obywateli do współpracy z władzami miasta, Pan Tomasz Bońdos z Urzędu Miasta Bydgoszczy przedstawił systemowe podejście do optymalizacji produkcji i zużycia energii w mieście, a Pan Bartosz Stachowiak z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UKSW pokazał, jakie są możliwości wykorzystania wodoru w transporcie publicznym i prywatnym.

 

 

Podczas sesji stolikowej uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dokonaniami LIFE Climate CAKE PL, gdzie Pan Maciej Cygler , Ekspert CAKE 

przedstawił prezentację pt. “Transformacja energetyczna miast i gmin”, podczas której zaprezentował wyniki prac CAKE oraz przygotowany w wyniku naszych prac “Polska net- zero 2050. Podręcznik Transformacji energetycznej dla Samorządów”.   Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i zgromadziła wielu przedstawicieli samorządów, którzy z zadowoleniem przyjęli wyniki prac wykonywanych rzez CAKE. Podczas tej sesji uczestnicy mieli również możliwość dyskusji i zapoznania się również z doświadczeniami przedstawicieli z sektora biznesu m.in. z PMG Sp. z.o.o na temat zrównoważonego transportu w mieście oraz Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. na temat działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego zarządzania energią, jak również o uwarunkowaniach prawnych tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce.

 

Podczas drugiego dnia seminarium przedstawiono prezentacje oraz omówiono tematy związane z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu. Pani Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Energy Cities  przedstawiła prezentację pt. “Rola samorządów lokalnych w ochronie konsumenta wrażliwego oraz kształtowaniu świadomych postaw energetycznych”, a Pan Jakub Sokołowski (IBS) przedstawił prezentację nt. “Diagonoza problemu ubóstwa energetycznego w gminie”, a Pani Anna Fijas ze Stowarzyszenia Energy Cities na temat “Od diagnozy do działania – narzędzia jakimi dysponują samorządy oraz przykłady dobrych praktyk”. Pan Piotr Sołtysek z Bielska-Białej opowiedział o kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich i angażowaniu mieszkańców w realizację lokalnych celów klimatyczno-energetycznych. Podczas sesji stolikowej Pan Jerzy Tymczyszyn,  z Raciechowic poinformował o roli ekodoradców i działaniach mających na celu zaangażowanie mieszkańców w realizację lokalnej polityki klimatycznej. Pani Eliza Bujalska, burmistrz  Mińska Mazowieckiego podzieliła się doświadczeniami z projektu Human Smart City, a Pan Przemysław Major, burmistrz Cieszyna opowiedział o konsultacjach społecznych, dotyczących rozwoju miasta, przeprowadzonych pod hasłem „Pogadajmy o Cieszynie”.

 

Podczas dwudniowego seminarium eksperci CAKE poza udziałem w seminarium i dyskusjach z szeregiem przedstawicieli samorządów informowali o wynikach prac i działaniach podejmowanych przez nasz Zespół CAKE w zakresie transformacji energetycznej, które mogłyby być przydatne w pracach samorządów, a także mieli okazję przekazać przedstawicielom władz lokalnych szereg publikacji oraz broszur wykonanych w ramach naszego projektu LIFE Climate CAKE PL.

 

Więcej informacji i pełna relacja znajduje się na stronie PNEC: http://www.pnec.org.pl/pl/3-aktualnoci-kat/859-inkluzywna-transformacja-energetyczna-seminarium-w-jadwisinie-2022

 

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję