Zespół CAKE

_DSF3852

Robert Jeszke – Koordynator Projektu

Kieruje Zespołem Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju, m.in. jako ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji 2009-2019. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu opartego na protokole z Kioto – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC (UNFCCC Roster of Experts). Uczestniczył w różnych grupach roboczych, grupach zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym (CCC/WG3), zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki i zmian klimatu oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.

_DSF3917

Marta Rosłaniec – Asystent Projektu

Specjalista z doświadczeniem w branży usług środowiskowych (Ecofys) i administracji rządowej (Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii). Obecnie ekspert w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji w KOBiZE (IOŚ-PiB) odpowiedzialny za analizy w zakresie polityki klimatyczno -energetycznej oraz relaziacje projektu LIFE Climate CAKE PL. Ma wiedzę i doświadczenie na temat wspierania projektów, także ze środków zewnętrznych. Specjalizuje się w tematyce handlu uprawnieniami do emisjami, energetyce, zmianach klimatu i zrównoważonym rozwoju. Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendium naukowe w VU Amsterdam w Holandii. Staż w Institute for Environmental Studies w Amsterdamie. Prywatnie zaangażowana w pracę pro bono dla Stowarzyszenia „Sosenka”, którego celem jest zapewnienie opieki i rozwoju dzieciom w lokalnej społeczności.

_DSF3828

Maciej Pyrka – Specjalista w zakresie modelowania CGE

Maciej Pyrka ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie pracuje od 2008 roku. Jest zastępcą kierownika Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji oraz członkiem Centrum Analiz Klimatyczno Energetycznych. Specjalność – wdrażanie polityki energetycznej i klimatycznej, modelowanie CGE. Autor wielu publikacji w zakresie kosztów wdrażania i wpływu polityki klimatyczno-energetycznej na gospodarkę.

_DSF3837

Izabela Tobiasz – Specjalista w zakresie modelowania CGE

Absolwentka Technologii chemicznej (specjalizacja: Technologie chemiczne w energetyce) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Praktykantka laboratorium paliw stałych kopalni KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu. Aktywnie brała udział w kole naukowym TD Fuels realizując projekt pt. „Specjacja rtęci w gazach spalinowych z węgli kamiennych i brunatnych – metoda Ontario-Hydro”.

_DSF3834

Igor Tatarewicz – Specjalista w zakresie modelowania sektora energii i transportu

Absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz techniczno-ekonomicznych sektora energii. Specjalista w modelowaniu systemów energetycznych, w tym sieci przesyłowych i bezpieczeństwa dostaw energii, oddziaływania energetyki na środowisko, zmian zapotrzebowania na energię. Brał udział w wielu pracach z obszaru kształtowania polityki energetycznej i klimatycznej, funkcjonowania rynku energii oraz pracach o charakterze prognostycznym.

_DSF3896

Michał Lewarski – Specjalista w zakresie modelowania sektora energii

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Brał udział w pracach dotyczących rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego, założeń polityki energetycznej i ich przyszłego wpływu na sektor elektroenergetyczny. Uczestniczył w opracowywaniu krótko, średnio i długoterminowych prognoz rozwoju rynku energii i cen energii, tworzeniu długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. W latach 2014-2018 współtworzył analizy i prognozy w Agencji Rynku Energii SA.

_DSF3850

Maciej Cygler – Specjalista ds. oceny oddziaływania projektu

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, wykładowca w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się ekonomią środowiska i zasobów naturalnych, ekonomiczną analizą polityki środowiskowej i klimatycznej, analizą kosztów i korzyści oraz zrównoważonym rozwojem. Przewodniczący Rady Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, członek EAERE oraz PSEŚiZN.

_DSF3887

Jan Witajewski-Baltvilks – Specjaulista w zakresie modelowania CGE i sektora rolnictwa

Absolwent London School of Economics (BSc Economics), University of Cambridge (MPhil Economics) oraz European University Institute (MRes oraz PhD). Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Autor prowadzący Szóstego Raportu IPCC I członek doradczego komitetu redakcyjnego w czasopiśmie Climate Policy. Autor publikacji naukowych, w tym artykułów w prestiżowym Energy Economics and Environmental Innovation and Societal Transition. W latach 2013-2015 pracował przy projektach naukowych w Fondazione Eni Enrico Mattei w Mediolanie. W latach 2015-2019 prowadził badania w Instytucie Badań Strukturalnych i koordynował prace w ramach projektu Horyzont 2020 TRANSrisk. Uczestniczył w szeregu projektów mających na celu oszacowanie kosztów związanych z polityką klimatyczną.

_DSF3913

Wojciech Rabiega – Specjalista w zakresie modelowania CGE i sektora transportu

Magister matematyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach), doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Wieloletni wykładowca akademicki. Od 2012 roku konsultant Banku Światowego (prognozy makroekonomiczne, transformacja niskoemisyjna Polski i Słowacji). Uczestniczył w budowie modelu PLACE w projekcie z grantu Banku Światowego.

_DSF3905

Vitaliy Krupin – Specjalista w zakresie modelowania sektora rolnictwa

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), zaangażowany w opracowanie modelu rolnictwa w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Obecne zaangażowanie obejmuje także kilka innych projektów badawczych UE (SURE-Farm i LIFT w ramach programu Horyzont 2020), wcześniej wykonawca projektów finansowanych przez USAID, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodową Akademię Nauk Ukrainy. Autor ponad 110 publikacji naukowych.

_DSF3893

Adam Wąs – Specjalista w zakresie modelowania sektora rolnictwa

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uzyskał doktorat (2005) i habilitację (2013) z ekonomii rolnictwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaangażowany w wiele międzynarodowych projektów badawczych, m.in..:„Cradle to cattle farming”, ERA-NET Bioenergy 2015-2018; “Bio Energy Farm 2” EU Intelligent Energy 2014-2016; CLAIM 7th Framework Program 2012-2014; FADNTOOL 7th Framework Program 2010-2014; RECOCA ERA-NET Bonus+ 2009-2011; ECONWELFARE 7th Framework Program 2009-2011; INCOME STABILIZATION 6th Framework Program. 2005-2008; SEAMLESS 6th Framework Program 2005-2009. W latach 2011-2019 był zaangażowany w działalność badawczą na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Departamencie Finansowania Rolnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

_DSF3904

Paweł Kobus – Specjalista w zakresie modelowania sektora rolnictwa

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uzyskał doktorat (2001) w zakresie Nauk Rolniczych na Wydziale Rolniczym SGGW. Ekspert Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), bierze udział w opracowaniu modelu rolnictwa w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. W przeszłości zaangażowany w wiele międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, m.in..: CLAIM 7th Framework Program 2012-2014; FADNTOOL 7th Framework Program 2011-2014, Metody pomiaru i ograniczania ryzyka w produkcji rolniczej w Polsce w warunkach przemian instytucjonalnych i zmian klimatycznych, 2011 – 2014 (KBN). Autor wielu publikacji w zakresie modelowania poziomu ryzyka w produkcji rolniczej oraz metod oceny stosunku do ryzyka.

Sławomir Skwierz – Specjalista w zakresie modelowania sektora energii

 

Artur Gorzałczyński – specjalista w zakresie modelowania sektora transportu

  Magister Analityki Gospodarczej (Uniwersytet Łódzki), obecnie doktorant w Katedrze Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych (Uniwersytet Łódzki). Od 2020       ekspert Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), zaangażowany w prace dotyczące modelu sektora transportu. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ds. analiz w sektorze prywatnym oraz wykładowca akademicki.

 

 

 

 

 

  Jakub Boratyński – Specjalista w zakresie modelowania CGE

  Ekspert w dziedzinie CGE i modelowania przepływów międzygałęziowych oraz analizy polityk i wpływu z wykorzystaniem modeli ekonomicznych. Kierował zespołem  ds.      Modelowania odpowiedzialnym za statyczny rozwój modelu CGE -PLACE. Członek wydziału Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

Marek Antosiewicz – Specjalista w zakresie modelowania CGE i sektora transportu

Ukończył studia licencjackie na kierunku Matematyka na    Uniwersytecie Warszawskim oraz studia magisterskie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonometrii w SGH, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską oraz prowadzi zajęcia z optymalizacji i metod symulacyjnych w ekonomii. W przeszłości pracownik Instytutu Badań Strukturalnych, gdzie uczestniczył w licznych projektach z obszaru polityki klimatycznej i ekonomii środowiska. Współautor kilkunastu raportów i prac naukowych opublikowanych między innymi w czasopiśmie Energy Policy, Environmental Innovation and Societal Transition czy w wydawnictwie Banku Światowego.

 

 

 

_DSF3844

 

Sebastian Lizak – Specjalista ds. promocji i komunikacji

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (specjalność Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz studiów podyplomowych na kierunku „Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska” na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 10 lat pracuje w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jest odpowiedzialny za przygotowywanie koncepcji, przeprowadzanie analiz i wypracowywanie rozwiązań związanych z wdrożeniem zobowiązań międzynarodowych w obszarze ochrony powietrza, w szczególności wynikających z unijnego Pakietu energetyczno-klimatycznego (dyrektywa EU ETS i decyzja non-ETS) oraz innych zobowiązań krajowych, w ramach bieżącej współpracy z organami administracji rządowej, a także innymi jednostkami zewnętrznymi w kraju i za granicą (również Komisją Europejską). W szczególności specjalizuje się w aspektach techniczno-organizacyjnych związanych z aukcją uprawnień do emisji oraz współtworzy wydawany przez IOŚ-PIB/KOBiZE w cyklu miesięcznym „Raport z rynku CO2”. Jest autorem szeregu opracowań i artykułów dotyczących m.in. aukcji uprawnień do emisji, ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU z projektów redukujących gazy przemysłowe na rynek CO2 czy kierunków działań redukcyjnych w ramach EU ETS.

_DSF3871-2

Aneta Tylka – Specjalista ds. promocji i komunikacji

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu i systemu handlu uprawnieniami do emisji, które zdobyła będąc uczestnikiem wielu sesji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w latach 2008–2013. Ekspert w negocjacjach klimatycznych Protokołu z Kioto, reprezentowała polski rząd na grupach roboczych dotyczących m.in. kwestii transferu technologii. Przewodniczący grupy roboczej UE ds. technologii działającej w ramach negocjacji unijnych w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Obecnie ekspert w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji w KOBiZE (IOŚ-PiB). W ramach prac przy projekcie LIFE Climate CAKE PL odpowiada za jego promocję i komunikację. Absolwentka kierunku: „Ochrona Środowiska” oraz „Politologia na specjalizacji – integracja europejska”. Uzyskała również dyplom International MBA Programme. Odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie KU Leuven w Belgii oraz staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Wydziale ds. Środowiska w Brukseli.

Grażyna Wolak – Specjalista ds. spraw finansowych

Jolanta Bogucka-Klajner – Specjalista ds. spraw finansowych

Marzena Chodor – ekspert ds. obsługi platformy LIFE VIIEW 2050

Iza Zborowska – ekspert ds. obsługi platformy LIFE VIIEW 2050

 

 

Byli pracownicy:

Jan Gąska – Specjalista w zakresie modelowania CGE

Przemysław Sikora – Specjalista w zakresie modelowania sektora transportu

Eugeniusz Smol – Specjalista ds. promocji i komunikacji

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję