LIFE Climate CAKE PL na COP24

LIFE Climate CAKE PL na COP24

W dniu 10 grudnia 2018 r. IOŚ-PIB/KOBiZE miał okazję aktywnie uczestniczyć w światowym wydarzeniu klimatycznym COP24, czyli 24 sesji Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która w tym roku odbywała się w Polsce w Katowicach.

 

Podczas tej ważnej sesji Konferencji Klimatycznej w ramach realizowanego projektu LIFE Climate CAKE PL zorganizowaliśmy dwa wydarzenia towarzyszące tzw. side eventy dotyczące:

  • Budowania potencjału wiedzy i umiejętności na przykładzie projektu LIFE Climate – CAKE PL pt.: System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”,
  • Przedstawienia wstępnych wyników analizy pt. „Ryzyko ucieczki emisji w kontekście podwyższania celu redukcyjnego UE”.

Podczas pierwszego wydarzenia przedstawiono informacje dotyczące celów i zadań projektu, które zostały zaprezentowane szerokiej publiczności, gdyż side event miał miejsce w Pawilonie Klimatycznym Komitetu Paryskiego ws. Budowania Potencjału (PCCB Climate Hub), a więc wpisywał się w szeroki zakres działań na forum Konwencji Klimatycznej. Podczas drugiego side eventu zorganizowanego w Pawilonie Polskim w ramach dnia poświęconego Klimatowi i Finansów Zespół LIFE Climate CAKE PL zaprezentował wstępne wyniki analizy dotyczącej zjawiska tzw. ucieczki emisji (ang. carbon leakage), czyli przenoszenia działalności gospodarczej lub inwestycji, bezpośrednio lub pośrednio powodujących emisje gazów cieplarnianych do państw objętych mniej ambitną polityką redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Koordynator projektu Robert Jeszke przedstawił główne założenia i cele projektu LIFE Climate CAKE PL jakim „jest dążenie do stworzenia całościowego schematu wsparcia dla podejmowania decyzji przez instytucje publiczne oraz dążenia do zbudowania odpowiednich narzędzi analitycznych, które będą dostarczały odpowiednią i wysoką jakościowo wiedzę”. Projekt zaprezentowano również z perspektywy wpisywania się w nurt ogólnego budowania potencjału, gdzie Pan Maciej Cygler podkreślił, że „wiedza i doświadczenie oraz wyspecjalizowane narzędzia pełnią istotną funkcję w realizacji celu projektu, jakim jest odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie ze strony różnych interesariuszy mających udział w kształtowaniu polityki klimatyczno- energetycznej”. Pan Maciej Pyrka podkreślił, że „projekt pełni istotną rolę ze względu na tworzone w jego wyniku modele w szczególności w kontekście obecnych wyzwań związanych z niskoemisyjna transformacją” i przedstawił szczegółowo podstawy analizy dotyczącej tego zjawiska. Pan Jan Gąska przekazał, że „choć istnieją przykłady połączenia modelu ekonomicznego CGE z modelami transportowymi, energetycznymi lub rolniczymi to jest to pierwszy projekt, który ma za zadanie zintegrować w jednym miejscu potencjał zbudowania i połączenia możliwości tych modeli.

 

 

Podczas drugiego wydarzenia skoncentrowano się na przedstawieniu wyników modelowania w zakresie dotyczącym zjawiska ucieczki emisji. Pan Robert Jeszke podkreślił, że „o ile w ogólnym rozumieniu ucieczka emisji odnosi się do sytuacji, która może wystąpić, jeśli ze względu na koszty związane z polityką klimatyczną przedsiębiorstwa miałyby przenosić produkcję do innych krajów o niższych ograniczeniach emisji, to oprócz aspektów gospodarczych związanych z takim zjawiskiem istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że może to doprowadzić do zwiększenia ich całkowitej globalnej emisji. Samo ryzyko ucieczki emisji może być wyższe w niektórych energochłonnych gałęziach przemysłu. Zrozumienie mechanizmu powstawania carbon leakage jest kluczem do zaprojektowania odpowiedniej (skutecznej) reakcji politycznej.” Pan Jan Gąska zauważył, iż „w celu zapobiegania zjawisku ucieczki emisji należy nie tylko wzmacniać konkurencyjność sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji w Unii Europejskiej, lecz również zadbać o zmniejszenie emisyjności tych sektorów poza UE poprzez wsparcie transferu odpowiednich czystszych technologii”. Z kolei Pan Marian Mraz poinformował, że „choć nie ma silnych dowodów empirycznych na istnienie zjawiska ucieczki emisji opartych o dane historyczne to modele ekonomiczne pokazują, że skala tego zjawiska może się wahać pomiędzy 2%, a 130%, w zależności od przyjętych założeń.

Udział w wydarzeniu COP24 był niepowtarzalną okazją do przedstawienia pierwszych wyników projektu LIFE Climate CAKE PL i nawiązania szeregu kontaktów z innymi klimatycznymi interesariuszami zajmującymi się tematyką badawczą dotyczącą polityki energetyczno-klimatycznej i zmian klimatu.

Więcej informacji na stronie UNFCCC.

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję