Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL

Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL

W dniu 17 października 2019 r. w siedzibie KOBiZE miało miejsce trzecie spotkanie Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej projektu LIFE Climate CAKE PL.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji zajmujący się polityką klimatyczno-energetyczną (Ministerstwa: Środowiska, Energii, Finansów, Spraw Zagranicznych, Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Technologii, Inwestycji i Rozwoju).

Na wstępie zaprezentowano informacje na temat postępu prac w ramach projektu – zrealizowanych dotychczas i planowanych działań w przyszłości.

 

Następnie przedstawiono wyniki analizy kształtowania się miksu energetycznego dla państw członkowskich UE oraz kosztów dla różnych scenariuszy redukcyjnych w sektorze energii (cele do 2050 r.):

 • BASE – osiągnięta redukcja: 60%*;
 • BAU – cel na poziomie 80%*;
 • DEEP – cel na poziomie 95%*;
 • NN DEEP – cel na poziomie 95%*, ale bez możliwości budowy nowych źródeł jądrowych;

*Poziomy redukcji emisji względem roku 2015.

 

Analiza została wykonana przy wykorzystaniu modelu sektorowego MEESA (Model for European Energy System Analysis) opracowanego w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Celem modelu jest kompleksowa analiza wpływu różnego rodzaju polityk na sytuację sektora energetycznego (tj. wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego). Model obejmuje państwa UE-28 oraz Norwegię i Szwajcarię, uwzględnia wymianę transgraniczną, a wyniki są uzyskiwane w horyzoncie do 2050 r. Model analizuje ok. 50 technologii wytwarzania energii. Krzywe zapotrzebowania dla każdego kraju są oparte o historyczne dane ENTSO-E.

 

 Poniżej zaprezentowane niektóre ze wstępnych wniosków z analizy.  

 • W scenariuszach DEEP i DEEP NN wykorzystanie gazu w wytwarzaniu energii elektrycznej jest mniejsze niż w scenariuszu umiarkowanych redukcji ze względu na znaczny wzrost kosztów emisji CO2 natomiast jednostki gazowe pozostają istotne z punktu widzenia rezerwowania mocy.
 • W scenariuszu DEEP następuje znaczny rozwój elektrowni jądrowych, natomiast w scenariuszu DEEP NN rośnie rola elektrowni gazowych z CCS i źródeł OZE.
 • W scenariuszach REF i BAU węgiel kamienny jest wykorzystywany dłużej – głównie w elektrociepłowniach.
 • We wszystkich scenariuszach dynamicznie rozwijają się źródła OZE.
 • Scenariusze DEEP i DEEP NN oznaczają wyraźny wzrost przyszłych kosztów wytwarzania względem scenariusza REF.
 • Polityki krajowe poszczególnych państw czł. UE dotyczące wycofania węgla oraz rozwoju OZE powodują znaczny spadek emisji do 2030 r.
 • Występuje wzajemne oddziaływanie polityk krajowych – np. bez wymuszonych celów OZE koszty marginalne emisji zaczynają rosnąć wcześniej (natomiast docelowe poziomy kosztu są podobne).
 • W 2050 r. występuje duży wzrost kosztów marginalnych redukcji. Po 2050 r. koszty te stabilizują się a nawet stopniowo spadają.

 

Następnie zostały przedstawione wyniki analizy na podstawie modelu transportowego – TR3E (ang. Transport European Economic Model). Dynamiczny model równowagi cząstkowej sektora transportu TR3E ukierunkowany jest na długi horyzont czasowy (do 2050 r. w rocznych interwałach) i obejmuje wszystkie podsektory transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny) w 28 państwach członkowskich UE. Model uwzględnia rozwój nowych pojazdów i technologii (poprzez niskoemisyjne pojazdy – hybrydy i elektryczne) oraz wykorzystuje technologie oparte na istniejących paliwach (diesel, benzyna, CNG, LPG). Zbiory danych na których bazuje model to baza JRC IDEES – z danymi o aktywności, przebiegach, obłożeniu lub załadunku oraz TRACCS – z danymi o kosztach oraz cenach nowych pojazdów.

 

Do analizy użyto trzech scenariuszy:

 • Scenariusz Bazowy – ceny pojazdów utrzymane na tym samym poziomie do 2050 r., rozwój aktywności i emisyjność zaczerpnięto na podstawie scenariusza referencyjnego PRIMES 2016,
 • Scenariusz Rozwoju Technicznego (Low, Moderate, High) – ceny samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz emisyjność spadają w stosunku do scenariusza bazowego, rosną koszty w transporcie lotniczym (w celu ograniczenia wzrostu emisji ze zwiększonej aktywności w sektorze lotniczym),
 • Scenariusz Wymuszonej Elektromobilności – stopniowo rosnący udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut aż do 2040 r., od kiedy następuje sprzedaż jedynie samochodów elektrycznych i hybrydowych (tak więc zmiany udziału nowych samochodów nie są efektem zmian cen, a wymuszenia regulacyjnego), koszty transportu lotniczego rosną tak samo, jak w scenariuszu rozwoju technicznego.

 

 Poniżej zaprezentowano niektóre ze wstępnych wniosków z analiz.

 • Znacząca redukcja emisji w sektorze transportu jest trudna, lecz możliwa, przy czym wymaga to jednocześnie:
  • Dynamicznego wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych (w tym elektrycznych ciężarówek HDV);
  • Redukcji użytkowania transportu lotniczego lub znaczącego spadku emisyjności.
 • Cele te mogą być osiągnięte samoistnie, w przypadku znaczącego spadku cen pojazdów elektrycznych i szybkiego rozwoju infrastruktury, mogą być również wymuszone legislacyjnie (scenariusz wymuszonej elektromobilności);
 • W scenariuszach uwzględniających szybki spadek cen pojazdów elektrycznych, koszty są ponoszone na początku przez użytkowników (zakup pojazdów), które są później równoważone przez oszczędności na paliwie. W scenariuszu wymuszonej elektromobilności te wydatki są wyższe, a oszczędności pojawiają się później.

 

Wykonywane w ramach projektu CAKE długoterminowe analizy sektora wytwarzania energii oraz transportu mają duże znaczenie z punktu widzenia zbliżających się decyzji w zakresie ustanowienia celów redukcyjnych na poziomie UE w perspektywie do roku 2050. Wykonywane przez zespół CAKE analizy prezentują m.in.zastosowanie różnych mechanizmów redukcji oraz ich wpływu na kształtowanie się miksu energetycznego i struktury floty samochodowej w poszczególnych państwach członkowskich, a także kosztów dla gospodarki. Otrzymane wyniki pokazują jak duże zmiany w energetyce czy innych sektorach UE będą musiały nastąpić, aby możliwe było osiągnięcie neutralności klimatycznej.

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję