Nowy projekt CAKE – LIFE VIIEW 2050

Nowy projekt CAKE – LIFE VIIEW 2050

W dniu 20 listopada 2020 r. Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE. Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE 2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną, co znalazło odzwierciedlenie w wielu listach poparcia dla tego przedsięwzięcia otrzymanych m.in. od ministrów Rządu RP, międzynarodowych organizacji oraz instytucji naukowych.

 

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania systemu EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki UE, z innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju zgodnie z dążeniem do neutralnej klimatycznie gospodarki UE do 2050 r.

 

Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.

 

Do opracowania nowych analiz, jakie zostały określone w ramach głównych celów projektu będzie niezbędne rozbudowanie dotychczasowych modeli sektorowych i makroekonomicznych opracowanych w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych: modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz sektorowych modeli równowagi cząstkowej – energetycznego i transportowego.

 

W ramach Projektu opracowane zostaną analizy cząstkowe w ramach trzech pakietów roboczych (tzw. working packgaes), tj.:

  • Pierwsze zadanie WP1: oszacowanie wpływu kluczowych instrumentów polityki klimatyczno-energetycznej (OZE, EE) na funkcjonowanie systemu EU ETS oraz wpływu zmian w konstrukcji EU ETS (np. zmiana celów redukcyjnych) na funkcjonowanie innych polityk klimatyczno-energetycznych;
  • Drugie zadanie WP2: identyfikacja zestawu instrumentów polityki, które mogłyby wpłynąć na równowagę między kosztami redukcji w sektorach objętych i nieobjętych EU ETS oraz oszacowanie jego wpływu na gospodarkę (PKB, produkcja i zatrudnienie) i całkowitą redukcję emisji;
  • Trzecie zadanie WP3: przygotowanie zestawu prognoz dotyczących emisji i kosztów dla wszystkich analizowanych regionów na poziomie międzynarodowym w ramach różnych scenariuszy łączenia systemów ETS.

 

Opracowane w ramach projektu analizy i raporty przedstawiać będą m.in. skutki różnych wariantów polityki klimatycznej, wraz z rekomendacjami optymalnych rozwiązań, które następnie udostępnianie będą organom administracji publicznej zaangażowanym w realizację polityki klimatycznej oraz zainteresowanym organizacjom na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

 

W planach jest organizacja publicznych seminariów i konferencji na szczeblu UE oraz międzynarodowym w celu prezentacji wyników projektu oraz przygotowanych publikacji.

 

Ponadto planowane jest również utworzenie specjalnej platformy międzynarodowych ekspertów w celu rozpowszechniania wyników projektu i udzielania politycznego wsparcia dla EU ETS i innych mechanizmów wyceny emisji dwutlenku węgla. W tym przypadku przewidywana jest organizacja szeregu spotkań tematycznych zarówno w formie bezpośredniej i on-line.

 

Wszystkie raporty będą dostępne także na stronie internetowej www.climatecake.pl i na Twitterze pod adresem @climate_cake.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję