Szóste spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL oraz spotkanie z przedstawicielami nauki, sektorów, think-thanków, NGO

Szóste spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE Climate CAKE PL oraz spotkanie z przedstawicielami nauki, sektorów, think-thanków, NGO

Dwa spotkania konsultacyjne w sprawie założeń i wyników publikacji „Polska net-zero 2050”: Szóste spotkanie Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej (28.05.2021) oraz spotkanie z przedstawicielami nauki, sektorów, think-thanków, NGO (01.06.2021)

 

W dniu 28 maja 2021 w formule on-line odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej utworzonych w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji zajmujący się polityką klimatyczno-energetyczną, m.in. Ministerstwa: Klimatu i Środowiska, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju, Pracy i Technologii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Ponadto, w dniu 1 czerwca 2021 r. odbyły warsztaty on-line przeprowadzone wśród przedstawicieli sektorów, nauki, think thanków oraz organizacji pozarządowych, na których dyskutowano nad przyjętymi założeniami i możliwością osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050. Podczas ożywionej dyskusji Zespół CAKE miał możliwość skonfrontowania wyników z pracami innych zespołów badawczych oraz omówienia ewentualnych możliwości rozwoju modeli i analiz.

 

Głównym tematem obu spotkań było przedstawienie założeń i wyników najnowszej analizy „Polska net-zero 2050 – Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski”.

Mapa, w głównej mierze, przedstawia wyniki dla dwóch scenariuszy: Neu i Ref.

W scenariuszu neutralności (Neu) łączna redukcja emisji GHG wynika z nowelizowanej polityki klimatycznej UE i zakłada podwyższenie celu redukcyjnego na 2030 r. do 55-57% względem emisji z 1990 r. i osiągnięcie zerowych emisji netto w 2050 r., czyli z uwzględnieniem pochłanianie z sektora LULUCF i przy wykorzystaniu technologii pochłaniania emisji GHG w energetyce tj. spalania biomasy z wykorzystaniem CCS. W scenariuszach neutralności UE osiąga ok. 90% redukcji emisji w roku 2050, względem emisji z 1990 bez uwzględnienia pochłaniania. Ten scenariusz, przyczynia się do realizacji przez UE celu Porozumienia paryskiego, jakim jest dążenie do ograniczenia zmiany temperatury globalnej o 1,5 0C.

 

W scenariuszu referencyjnym (Ref) założono realizację obecnie obowiązującej polityki energetyczno-klimatycznej EU. Z uwagi na duże spadki emisji w obszarze EU ETS, w którym państwa UE już osiągnęły 41% redukcji w 2020 r. względem emisji z 2005, w tym scenariuszu podjęto decyzję o zaostrzeniu celu redukcyjnego na 2030 r. w EU ETS z 43% do 48% względem 2005. Wartość przyjętego celu wynika ze wzrostów udziału OZE i poprawy EE, które przyczyniają się do osiągnięcia większych poziomów redukcji niż wynikałoby to z dyrektywy EU ETS. W obszarze non-ETS w 2030 r, przyjęto poziom redukcji dla UE wynikający z obowiązującego rozporządzenia non-ETS (ESR) tj. 30% względem 2030 r. W scenariuszu referencyjnym w 2030 r. zakładamy zmniejszenie emisji GHG we wszystkich sektorach do ok. 42% w stosunku do poziomu z 1990 r. Po 2030 r., aby odzwierciedlić ciągłość polityki klimatycznej w UE założono również długoterminowe cele, które prowadziłyby do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej w przyszłości, ale nie zakładają neutralności UE pod względem emisji gazów cieplarnianych. Scenariusz referencyjny zawiera ścieżkę redukcji w UE, która przyczynia się do osiągnięcia celu Porozumienia paryskiego wzrostu temperatury poniżej 2 0C, co przełożyło się na docelowy poziom redukcji o ok. 80% GHG w 2050 r. z wyłączeniem sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Główne wyniki zostały przedstawione w podziale na poszczególne badane sektory – wyniki makroekonomiczne, energetyka, transport, rolnictwo.

 

Więcej na temat wyników można znaleźć na naszej stronie:

NOWA ANALIZA: „Polska net-zero 2050” – CAKE Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (ios.edu.pl)

 

Najważniejsze wyniki analizy dostępne są również w formie podsumowania w wersji angielskiej:

Poland net -zero 2050. The roadmap toward achievement of the EU climate policy goals in Poland by 2050. Summary.” (podsumowanie analizy w języku angielskim).

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję