Klauzula Informacyjna Platforma LIFE VIIEW 2050

Ogólna klauzula informacyjna

Platforma LIFE VIIEW 2050- platforma techniczna w postaci forum stworzona w celu upowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania EU ETS, jego skutków i interakcji z innymi politykami jest jednym z elementów wykonywanym w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 realizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Celem utworzenia Platformy jest ułatwienie możliwości dzielenia się wiedzą na temat udanych rozwiązań i praktyk w zakresie wsparcia komunikacji, zarządzania i rozpowszechnianie informacji w dziedzinie klimatu oraz zapewnienie szerszego upowszechniania wiedzy o rynkach emisji i ich wpływu na osiągnięcie celu redukcji emisji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) jako Administrator danych osobowych, informuje:

I.
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

II.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl

III.
Dane osobowe będą zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim wyrażacie Państwo zgodę na uczestniczenie w Platformie i podanie swoich danych (rejestracja, newsletter), art. 6 ust. 1 lit f) –niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w zakresie w jakim będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach dotyczących Platformy (formularz kontaktowy).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędne z uwagi na konieczność zarejestrowania się i uczestniczenia w Platformie LIFE VIIEW 2050 realizowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 na mocy umowy z Komisją Europejską (nr umowy LIFE19 GIC/PL/001205 – LIFE VIIEW 2050, z dn. 18.11.2020 r.) o dofinansowanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez Krajowy ośrodek, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 lit. k, r, s, t ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Podane dane osobowe będą niezbędne dla rejestracji i uczestniczenia w Platformie, która będzie również miejscem analiz i dyskusji między podmiotami będącymi adresatami polityki klimatycznej, interesariuszami EU ETS i społeczeństwem.

IV.
Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:
1. osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu LIFE VIIEW 2050.
2. organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, w tym organy administracji państw członkowskich UE,
3. podmioty uczestniczące w realizacji działalności statutowej Administratora, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne IOŚ-PIB, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością IOŚ-PIB – przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako podmiot, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu
5. Komisja Europejska, na mocy umowy o dofinansowanie (nr umowy LIFE19 GIC/PL/001205 – LIFE VIIEW 2050, z dn. 18.11.2020 r.)

V.
Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane w kategorii dane zwykłe, zgodnie z formularzem logowania, kontaktu i newslettera do Platformy LIFE VIIEW 2050: identyfikacyjne i dane kontaktowe.

VI.
Administrator informuje, że nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Administrator może przekazać dane do Komisji Europejskiej.

VII.
Dane osobowe będą przechowywane do końca realizacji projektu LIFE VIIEW 2050, tj. do 31 grudnia 2023 r. oraz 5 lat po zakończeniu projektu. W przypadku gdy dane osobowe będą stanowić element korespondencji (sprawy) dane będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, nie dłużej niż 2 lata w komórce organizacyjnej a następnie (BE 5) lat od zakończenia sprawy w archiwum.

VIII.
Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX.
Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję