Cele

Cele

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r. Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.

W trakcie projektu zostanie opracowanych szereg analiz ujętych w trzech roboczych pakietach badawczych (ang. Working Packages) skupiających się na ocenie funkcjonowania EU ETS z uwzględnieniem jego synergii i interakcji z:

  • WP1: innymi instrumentami polityki klimatyczno-energetycznej stymulującymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych i środki, takie jak OZE i EE,
  • WP2: sektorami gospodarki spoza EU ETS w UE,
  • WP3: innymi systemami handlu uprawnieniami i mechanizmami rynku emisji.

 

Cele cząstkowe obejmują:

  1. Opracowanie i upowszechnienie wysokiej jakości informacji i danych w zakresie trzech wyżej wymienionych pakietów roboczych, w tym zastosowanie zaawansowanego modelowania (CGE, modele energetyczne i transportowe) w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) oraz wykorzystanie sieci interesariuszy (np. przedstawicieli sektorów, organizacji pozarządowych, ekspertów ETS itp.).
  2. Dostarczenie wysokiej jakości, przystępnie przedstawionych informacji i danych na temat trzech wyżej wymienionych pakietów roboczych Komisji Europejskiej, europejskiej i międzynarodowej administracji publicznej, decydentom, organizacjom pozarządowym, podmiotom prywatnym i społeczeństwu.
  3. Budowanie szerszych i silniejszych międzynarodowych sieci ekspertów w celu wymiany oraz rozpowszechniania wysokiej jakości informacji i danych na temat oceny EU ETS, a także tworzenia międzynarodowego wsparcia politycznego dla EU ETS i innych mechanizmów wyceny emisji dwutlenku węgla.
  4. Rozbudowanie i zastosowanie modeli sektorowych oraz makroekonomicznych opracowanych w CAKE w celu określenia i włączenia do modeli obecnych, a także potencjalnych przyszłych instrumentów i mechanizmów, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie EU ETS w kontekście prac badawczych w ramach Projektu.
  5. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez szerokie rozpowszechnianie wysokiej jakości informacji i danych, co prowadzi do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących EU ETS, ewolucji systemu, a także promowanie innych polityk cenowych i rynków uprawnień do emisji.
Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję