Narzędzia analityczne

Narzędzia analityczne

W projekcie wykorzystywany jest symulacyjny model równowagi częściowej sektora transportu TR3E oraz model energetyczny MEESA co pozwala na bardzo szczegółowe modelowanie polityk sektorowych, które w znacznym stopniu wpływają na ceny uprawnień EU ETS, a tym samym wpływają na oddziaływanie EU ETS na gospodarkę. Wykorzystanie modelu energetycznego, transportowego i CGE posłuży do analizy różnych wariantów polityki klimatyczno-energetycznej UE i PL.

 

Model sektora transportu TR3E opiera się na koncepcji równowagi częściowej i składa się z dwóch głównych modułów: pasażerskiego i towarowego. Obejmuje 4 główne obszary transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żeglugę śródlądową i przybrzeżną towarów. Z geograficznego punktu widzenia TR3E obejmuje swoim zakresem 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielką Brytanię. Dane historyczne do kalibracji modelu TR3E zostały zaczerpnięte z różnych źródeł. Najważniejszym z nich jest baza danych IDEES (ang. Integrated Database of the European Energy Sector), Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej JRC (ang. Joint Research Centre). Baza IDEES zasila model danymi o strukturze floty, historycznych poziomach aktywności, stopie złomowania, itp. Drugim głównym źródłem danych jest baza TRACCS (przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmę Emisia), skąd pochodzą informacje dotyczące kosztów aktywności transportowej w poszczególnych państwach członkowskich UE.

 

Model TR3E generuje wyniki dotyczące między innymi zmiany w działalności transportowej, wyboru rodzaju pojazdu, oraz związane z tym odpowiednie emisje CO2 w odniesieniu do danego scenariusza bazowego. Ponadto, pozwala na szczegółowe modelowanie dynamiki floty według grup wiekowych, biorąc pod uwagę różne poziomy złomowania w ramach floty samochodów. Model pozwala również na zróżnicowanie średniego przebiegu i intensywności emisji CO2 według wieku floty pojazdów. Dlatego wykorzystanie modelu transportowego TR3E i modelu energetycznego MEESA pozwoli na bardzo szczegółowe modelowanie polityk sektorowych, które w znacznym stopniu wpłyną na ceny uprawnień EU ETS, a tym samym wpłyną na oddziaływanie EU ETS na gospodarkę. Na przykład dopłaty do pojazdów elektrycznych doprowadzą do wzrostu popytu na energię, co być może spowoduje wzrost cen uprawnień EU ETS i utrudni dostosowanie się innym sektorom. Model transportu TR3E pozwala na ilościowe określenie wpływu takiej polityki na strukturę transportu środkami oraz na ogólny popyt. Ponadto dzięki zastosowaniu modelu energetycznego będzie możliwe śledzenie ewolucji systemu energetycznego oraz zmiany cen energii wynikające z dodatkowego popytu ze strony pojazdów elektrycznych. Dzięki temu będzie możliwe ilościowe określenie skali „międzysektorowego wycieku emisji”, będącego skutkiem wzrostu udziału pojazdów elektrycznych (emisje zredukowane w sektorze transportu spowodują wzrost emisji CO2 wytwarzanego przez energetykę). Pokazane zostanie jak skala tego wycieku zależy od struktury użytkowania, czasu ładowania pojazdów elektrycznych itp. Wykorzystanie modelu energetycznego, transportowego i CGE do analizy różnych wariantów polityki pozwoli wskazać sektory, których włączenie do EU ETS przyniesie najlepsze efekty.

 

Narzędzia analityczne są niezbędne do:

  1. Pozyskiwania i przetwarzania danych statystycznych oraz identyfikacja potencjalnych instrumentów polityki (wpływających na funkcjonowanie EU ETS) niezbędnych do wykonania analiz modelowych – na podstawie literatury i konsultacji z właściwymi ekspertami.
  2. Opracowania analiz w ramach trzech pakietów roboczych rozbudowanie modeli sektorowych i makroekonomicznych opracowanych w CAKE: model równowagi ogólnej (CGE) oraz sektorowe modele równowagi cząstkowej – energetyczny i transportowy.

 

 

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję