NOWE ANALIZY SEKTOROWE: net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie

NOWE ANALIZY SEKTOROWE: net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze 3 publikacje CAKE/KOBiZE dotyczące: transformacji energetyki, roli transportu publicznego oraz skutków wdrożenia wybranych instrumentów mitygujących emisję gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie. Analizy te odpowiadają na aktualne wyzwania w kontekście pakietu „Fit for 55” oraz Europejskiego Zielonego Ładu i przedstawiają skutki proponowanych w jego ramach rozwiązań oraz regulacji.

 

 

Raport przedstawia możliwe kierunki zmian w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce i w krajach UE. W raporcie przeanalizowano kilka scenariuszy istotnych z punktu widzenia wyzwań transformacji oraz ryzyka związanego z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej:

  1. scenariusz odniesienia (BASE) zakładający osiągnięcie jedynie 60% redukcji emisji  w UE w 2050 r. vs. 1990 r.
  2. scenariusz neutralności (NEU) – zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej na poziomie UE w 2050 r.,
  3. scenariusz neutralności z wysokimi cenami paliw kopalnych (NEU_HPRICE) – symulujący wpływ wyższych cen paliw na poziom zapotrzebowania na energię elektryczną i koszty emisji,
  4. scenariusz neutralności z niższym potencjałem rozwoju morskich farm wiatrowych (NEU_LWIND) – badający wrażliwość wyników na skalę rozwoju OZE w UE, w tym możliwości generacji bezemisyjnej energii elektrycznej oraz zielonego wodoru.

Transformacja energetyczna będzie się wiązała ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, koniecznością wzrostu udziału OZE w miksie, współpracy odbiorców energii w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego (DSR, ładowanie samochodów elektrycznych), budowy znacznych mocy bilansujących niesterowalne OZE (elektrolizery, magazyny bateryjne).

 

 

W raporcie przeanalizowano możliwe kierunki zmian w sektorze transportowym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu publicznego. W kontekście transformacji Polski w kierunku neutralności klimatycznej przeanalizowano scenariusze istotne z punktu widzenia wyzwań jakie stoją przed Polską, wynikających z konieczności wypełnienia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach polityki klimatycznej UE. Analizie poddano scenariusz neutralności (NEU) zakładający do 2030 r. wdrożenie celów pakietu Fit for 55 a w perspektywie długoterminowej osiągnięcie 90% redukcji emisji w 2050 r. vs 1990 r. i zerowy poziom emisji netto z uwzględnieniem sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Sektor transportu objęty systemem handlu emisjami BRT ETS. W alternatywnych scenariuszach neutralności wprowadzono zakaz sprzedaży nowych pojazdów spalinowych (ICE) od 2035 r.  oraz promowanie transportu publicznego poprzez obniżenie kosztów dla użytkowników. Przeanalizowano skutki wdrożenia tych rozwiązań dla sektora transportu, w tym: zmianę struktury floty w transporcie indywidualnym i zbiorowym, stopień wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych, czy rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodór.

 

 

 

W raporcie przeanalizowano możliwości redukcji emisji GHG w sektorze rolnictwa w Polsce w perspektywie 2050 roku w ramach dwóch scenariuszy:

  1. NEU (zakładający osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej na podstawie zastosowania obecnych działalności produkcyjnych i technik wytwórczych w rolnictwie).
  2. NEU+ (oceniający skutki dodatkowych instrumentów ograniczających emisję GHG, w tym: zalesienia użytków rolnych, podnoszenie poziomu wód gruntowych na użytkowanych glebach organicznych oraz wykorzystania biogazowni w celu ograniczenia emisji z tytułu zarządzania nawozami naturalnymi).

Osiągnięcie założeń neutralności klimatycznej w ramach danych scenariuszy oceniono w ramach czterech wariantów wdrożenia tych rozwiązań, czyli:

  1. wdrożenia opłat za emisję GHG,
  2. wprowadzenia limitu emisji GHG,
  3. zastosowania płatności dla rolników za redukcję emisji,
  4. połączenia limitów na emisje i płatności dla rolników za jej redukcję.

Oceniono skutki wdrożenia tych rozwiązań dla sektora rolnictwa, w tym: zmiany powierzchni użytków rolnych i pogłowia zwierząt gospodarskich, zmiany wielkości i wydajności produkcji rolnej, ceny produktów rolnych i zmiany dochodów gospodarstw rolnych, jak również określono niezbędny poziom wydatków budżetowych na realizację analizowanych wariantów.

 

 

Publikacja najnowszych raportów analitycznych CAKE to dobra okazja do wyrażenia opinii o efektach projektu LIFE Climate CAKE PL i pracach Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych.

Serdecznie  zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest dostępna tu: LINK

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję